De Oudervereniging


Welkom op de pagina van de oudervereniging van basisschool de Tweemaster. Hier vindt u alle informatie over de activiteiten, wie de leden zijn, de ouderbijdrage en de werkwijze van de oudervereniging.

Wat is de oudervereniging?

De oudervereniging (OV) is het bestuur van de Oudervereniging. Alle ouders/verzorgers van leerlingen van de Tweemaster zijn automatisch lid van de Oudervereniging. Omdat de school meer is dan leren alleen, organiseert de OV activiteiten die de schooltijd van alle leerlingen extra plezierig maakt. Dit gebeurt uiteraard in nauwe samenwerking met het team van de school. 

De oudervereniging van de Tweemaster heeft minimaal 5 en maximaal 10 leden. Als er een vacature voor een OV-lid is, wordt dit in Parro kenbaar gemaakt. Alle leden (lees ouders) kunnen zich hiervoor kandidaat stellen. Indien er meer aanmeldingen dan vacatures zijn, worden er verkiezingen gehouden.

De oudervereniging werkt voornamelijk in commissies. Afhankelijk van de omvang van een activiteit nemen er 2 of meerdere OV-leden deel aan de commissie. In de OV vergadering wordt er door de commissie aan alle OV-leden verteld wat de status van een toekomstige activiteit is en worden de afgesloten activiteiten geëvalueerd.

Activiteiten van de Oudervereniging


Voor iedere activiteit bestaat een draaiboek dat elk jaar bijgewerkt wordt. Aan de meeste activiteiten gaan maanden van voorbereiding vooraf. De Sinterklaascommissie start bijvoorbeeld al in september. De meeste commissies bestaan uit OV-leden en leerkrachten, zij werken samen aan de organisatie van een activiteit. Voor de uitvoering van de activiteiten is regelmatig extra hulp nodig van u als ouders, via Parro-app wordt uw hulp tijdig gevraagd. Wij kunnen uw hulp goed gebruiken! Wanneer u ons wilt helpen, horen wij het graag, u kunt zich aanmelden bij een OV-lid of via het mailadres van de OV.

Vrijwillige Ouderbijdrage

De OV is voor haar inkomsten volledig afhankelijk van uw ouderbijdrage. Elk schooljaar verzoeken wij u het bedrag van € 50,- per kind te voldoen aan het begin van het schooljaar. U kunt het bedrag overmaken naar bankrekening NL38RABO015.55.01.429  ten name van de oudervereniging de Tweemaster.  Hierbij vragen wij u om duidelijk de voor- en achternaam van het kind/kinderen en de betreffende groep in de omschrijving tevermelden. Het is ook mogelijk om hier een machtiging voor automatisch incasso voor af te geven.

Het geld komt volledig ten goede van uw kind(eren). In hun belang willen wij u met nadruk vragen om de ouderbijdrage tijdig te betalen.
Is het voor u echt onmogelijk de ouderbijdrage te betalen, neem dan contact op met de penningmeester van de OV, zodat er eventueel een regeling getroffen kan worden. Uw privacy wordt uiteraard gewaarborgd.

De OV vergadert gemiddeld eens in de zes weken. Een afvaardiging van het team is bij de vergaderingen aanwezig. Tijdens de vergadering worden de komende activiteiten besproken en de afgesloten activiteiten geëvalueerd. Ouders kunnen via OV-leden onderwerpen voor de agenda inbrengen via de e-mail: oudervereniging.detweemaster@gmail.com

U kunt ons ook bereiken via de e-mail: oudervereniging.detweemaster@gmail.com

Algemene ledenvergadering

Aan het begin van elk schooljaar organiseert de OV een Algemene Ledenvergadering. De OV legt dan financieel verantwoording af en bespreekt de activiteiten van het afgesloten schooljaar. Er is tevens gelegenheid tot het stellen van vragen over de gang van zaken.