De Medezeggenschapsraad


Doelstelling MR

Het doel van de MR is bij te dragen aan de kwaliteit van de school. Het MR-werk draait om het innemen van een standpunt ten opzichte van datgene wat het bestuur/schooldirectie doet. Een van de belangrijkste instrumenten van de MR daarbij is de instemmings- en adviesbevoegdheid. In de kern van de zaak gaat het bij het MR-werk maar om één ding: “het reilen en zeilen van de school”. De MR is een klankbord voor zowel ouders als leerkrachten. Contact met de achterban stellen wij daarom zeer op prijs! Wij willen zichtbaar zijn voor onze achterban en directie, zodat zij weten wie wij zijn en welke standpunten wij innemen. Een MR vergadering is voor een groot gedeelte openbaar en die kunt u dus wanneer gewenst bijwonen.

Bijwonen MR vergaderingen

Iedere MR vergadering is openbaar!

Ouders kunnen als toehoorder bij deze vergadering aanwezig zijn. Wanneer ouders de vergadering als toehoorder bij willen wonen, kunnen zij zich aansluiten bij deze vergaderingen. Indien u als ouder/verzorger een punt door de oudergeleding van de MR in de vergadering van de MR wilt laten behandelen vragen wij u dit minimaal 2 weken voor de vergadering via de secretaris van de MR te laten agenderen (na vaststelling dat dit punt thuis hoort bij de MR);

Uiteraard kunt u over vragen over uw eigen kind terecht bij de betreffende leerkracht. De MR gaat namelijk niet over problemen van individuele leerlingen, ouders of leerkrachten.

Maar mocht u punten hebben die met de organisatie van de school ( bestuurlijke schoolzaken) te maken hebben, dan hoort de MR dat graag van u.  

Waar staan we voor

Wij zijn een transparante, integere en deskundige medezeggenschapsraad die vanuit gelijkwaardigheid en respect voor verschillen op een positief kritische manier de onderwijskwaliteit en het veilige (leer)klimaat op school bewaakt voor zowel leerlingen, ouders/verzorgers als leerkrachten. Dit gebeurt doordat de MR een standpunt inneemt met behulp van instemmings- en adviesbevoegdheid.

Hoe bereiken we dit?

De Medezeggenschapsraad is open en toegankelijk en een prettige professionele gesprekspartner. Ieder individu wordt gerespecteerd en geaccepteerd. De MR draagt zorg voor adequaat en secuur handelen van bestuur/schooldirectie zodat de doelstellingen van school behaald worden in een klimaat waarin leerlingen, leerkrachten en  ouders/verzorgers zich gehoord voelen en hun inbreng gewaardeerd wordt.

Wie zit er in de MR?

In de Medezeggenschapsraad van het basisonderwijs zitten vertegenwoordigers van de ouders (de oudergeleding) en vertegenwoordigers van de personeelsleden (de personeelsgeleding). Alle ouders en personeelsleden kunnen zich verkiesbaar stellen voor de medezeggenschapsraad. 

Oudergeleding:

Danielle Klijnsma
Floor Schipper
Bianca Ziere
    
Personeelsgeleding:

Daniella Piepke
Anoushka van Lingen
Lysbeth van Leuven   


Wat zijn de bevoegdheden van de MR?

De MR heeft algemene en bijzondere bevoegdheden oftewel rechten. De algemene rechten zijn het informatierecht, het recht op overleg en het initiatiefrecht. De bijzondere bevoegdheden zijn het instemmingsrecht en adviesrecht. Instemmingsrecht wil zeggen dat het bestuur een voorgenomen besluit niet eerder mag uitvoeren dan nadat de medezeggenschapsraad ermee heeft ingestemd. Bij het adviesrecht geldt dat het bestuur een negatief advies van de medezeggenschapsraad beargumenteerd naast zich neer mag leggen. Elke geleding heeft instemmingsrecht over die zaken die voor haar van wezenlijk belang zijn. De andere geleding heeft dan adviesrecht. Als zaken voor beide van wezenlijk belang zijn, hebben beide geledingen instemmingsrecht. Ouders en personeel moeten bijvoorbeeld beide instemmen met het schoolplan, de schoolgids en de manier waarop ouders betrokken worden bij hulp op school. Over een aantal andere zaken heeft de medezeggenschapsraad adviesrecht, bijvoorbeeld over fusieplannen.

In de Wet Medezeggenschap Onderwijs staat nauwkeurig omschreven voor welke onderwerpen welke bevoegdheid geldt.

Waar vergadert de MR zoal over?

  1. verbeteringen in het onderwijs;
  2. teamplan;
  3. visie en toekomstplannen;
  4. het vaststellen van vakanties en vrije dagen;
  5. het formatieplan;
  6. de begroting;
  7. het schoolplan;
  8. Arbo;
  9. ontruimingsplan;
  10. zaken die door ouders bij de MR worden aangemeld.

De schooloverstijgende aangelegenheden worden besproken in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR).

Hoe is de MR te bereiken?

Voor het goed functioneren van de MR is het voor ons van belang om contact te houden met de ouders. Met vragen, opmerkingen of ideeën kunt u altijd bij één van ons terecht. U kunt persoonlijk contact opnemen of een brief schrijven en die posten in de brievenbus onder het Mededelingenbord van de MR.
MR mailadres algemeen is: mr.tweemaster@jl.nu

In de Medezeggenschapsraad van het basisonderwijs zitten vertegenwoordigers van ouders (de oudergeleding) en vertegenwoordigers van personeelsleden (de personeelsgeleding). Alle ouders waarvan een kind naar De Tweemaster gaat en personeelsleden van De Tweemaster kunnen zich verkiesbaar stellen voor de medezeggenschapsraad, wanneer een plek vrij komt. Een gekozen lid heeft zitting voor een periode van 3 jaar. Hierna zijn de aftredende leden wel weer verkiesbaar, zolang zij een kind hebben op De Tweemaster.